عکس رهی و نواب صفا، مجله سپید و سیاه، سال پنجم، صفحه ی 13