بخت بیدار منی

بخت بیدار منی، آهنگ: (شور) از اکبر محسنی، خواننده: بنان