تجلیل معاونت موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد با امضای استاد علی تجویدی