جوانی

جوانی، آهنگ: (افشاری) از حسین یا حقی، خواننده: حسین قوامی، الهه