درباره مرحوم اسماعیل نواب صفا نوشته علی عبدلی، 19 فروردین 1385