مصاحبه با مجله کتاب هنر

مصاحبه با مجله هنر ایران

مصاحبه با مجله سروش

چهارشنبه 2 شهریور 1379

مصاحبه با پیک سنجش، 29 بهمن 1380