دستخط نواب صفا در مورد مرگ داریوش رفیعی به نقل از یادداشت بدیع زاده