رویای هستی

رویای هستی، آهنگ: (مرکب اصفهان و سه گاه) از حسینعلی ملاح، خواننده: بنان