شب سیه

شب سیه، ابر پاره پاره، آهنگ: (دشتی) از انوشیروان روحانی، خواننده: مرضیه