صبح خندان

صبح خندان، خواننده: مرضیه، آهنگ ساز: حبیب الله بدیعی