مهر آفرین

مهر آفرین، آهنگ: پرویز یاحقی، خواننده: الهه