موسم گل

موسم گل، آهنگ (شور ) محلی کرمانشاهی، خواننده ملوک ضرابی.