نامه انوشیروان روحانی به نواب صفا در مورد زندگی نامه ی خود برای استفاده در کتاب قصه شمع