1359/5/17، نامه به نواب صفا و مرثیه ای در سوگ استاد جلال الدین همایی