نامه حسین غزالی به نواب صفا در مورد مقاله و عکسی از نواب صفا در روزنامه نسیم صبا