نامه دعوت کمال الدین مستجاب الدعوه از نواب صفا جهت شرکت در انجمن همبستگان ادب و هنر