نامه دکتر ساسان سپنتا به نواب صفا( اصفهان 16 مرداد 1361) و توضیحاتی در مورد کتاب اشعار “گلشن ایرانپور”