1346/9/7، نامه محمد صفایی با قطعه شعری در توصیف نواب صفا