20 خرداد 1373، نامه ناصر سپنجی در مورد ارسال عکس زنده یاد حسین یاحقی