نمونه ای از دستخط نواب صفا در مورد قصیده ای از قطران تبریزی