نمونه دستخط نواب صفا و ترانه ای که برای اسدالله ملک ساخته است