نیلوفر

نیلوفر، آهنگ: (اصفهان) از عباس شاپوری، خواننده: پوران