کبوتر بهشتی

کبوتر بهشتی، آهنگ: چهارگاه، خواننده: روحبخش