1340/3/20، تقاضای نواب صفا برای ورود به سبک فقرای نعمت الهی با تقدبم اشعاری به پیر فرقه(نور علیشاه)