1361/12/28، نامه دکتر ساسان سپنتا به نواب صفا در مورد “زاگرس”