1377/10/6، نامه عبدالرحمان عمادی به نواب صفا در مورد نوروز جم