16 مهر 1378، از طرف یوسف خرازی بمناسبت انتشار قصه ی شمع و عرض تبریک