بایگانی برچسب برای: دستخط

دستخط نواب صفا در مورد علی زاهدی نوازنده ضرب برای درج در کتاب قصه ی شمع