نوشته های nasaadmin2020

موسم گل

موسم گل، آهنگ (شور ) محلی کرمانشاهی، خواننده ملوک ضرابی.

رویای هستی

رویای هستی، آهنگ: (مرکب اصفهان و سه گاه) از حسینعلی ملاح، خواننده: بنان

چه شب ها

چه شب ها، آهنگ: (دشتی) از مرتضی محجوبی، خواننده: بنان، مرضیه

جوانی

جوانی، آهنگ: (افشاری) از حسین یا حقی، خواننده: حسین قوامی، الهه

تک درخت

تک درخت، آهنگ: (همایون) از عباس شاپوری، خواننده: غلام حسین اشرفی

موج

موج، آهنگ: (شور) از پرویز یاحقی، خواننده: دلکش

آشفته

آشفته، آهنگ: (بیات اصفهان) از پرویز یاحقی، خواننده: دلکش